Print this page

Ekosistem Inovativ të menaxhimit të mbetjeve

Bashkëpunimi i 4 vendeve të rajonit për krijimin e një Ekosistemi Inovativ të menaxhimit të mbetjeve

Projekti S.W.A.N, i financuar me fondet e Bashkimit Europian dhe Fondet Kombëtare të vendeve pjesëmarrëse të Shqipërisë, Greqisë, Bullgarisë dhe Qipros, synon ti bashkangjitet iniciativave ekzistuese ricikluese, duke krijuar një platformë dixhitale rajonale të menaxhimit të mbetjeve të ngurta jo të rrezikshme, të prodhura dhe të përdorura nga industritë e ndryshme.  

Projekti synon krijimin e një ekosistemi inovativ për Ballkanin Mesdhetar, me akses të hapur për të gjitha palët e interesuara, i cili do të zhvillojë lokalisht dhe do të menaxhojë midis vendeve, zinxhirët e mbetjeve të ngurta. Kjo do të realizohet nëpërmjet platformave dixhitale që do të krijohen për secilin vend, të cilat do të hartëzojnë veçmas dhe do të përputhin në mënyrë kolektive, burimet e mbetjeve të ngurta (industritë prodhuese të mbetjeve plastike, qelqit etj), me përdoruesit e këtyre mbetjeve në rajon (industritë ricikluese). Këto industri do të përdorin ekosistemin dixhital SWAN për të shfrytëzuar mundësi të reja ricikluese, të cilat mund të mos jenë ekonomikisht të arritshme lokalisht, por mund të jenë të arritshme në aspektin rajonal. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, si partner i projektit SWAN, do të kontribuoje në plotësimin e hartës dixhitale, ku baza e të dhënave të platformës do të jetë e populluar perms pyetësoreve SWAN, te plotesuar nëpërmjet mbledhjes së të dhënave në lidhje me Industritë Prodhuese dhe Ricikluese si dhe sigurimin e te dhenave nga bashkite. Shumë shpejt kjo hartë do të bëhet e mundur për palët e interesuara, nëpërmjet faqes së internetit të projektit SWAN.

Projekt i bashkë-financuar nga Bashkimi Europian dhe Fondet Kombëtare të vendeve pjesëmarrëse

SWAN Albania: http://eksorswan.al/ www.swan-interreg.com